Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Στo πλαίσιο του Έργου ΝΗΣΟΣ, θα πραγματοποιηθούν πιλοτικές δράσεις στις οποίες θα συμμετάσχει το νησί της Χάλκης, των Αντικυθήρων καθώς και το Καστελόριζο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί μεταφορά της τεχνογνωσίας από το νησί της Χάλκης. Το έργο στοχεύει να αναπτύξει την τεχνογνωσία, τις υποδομές, τη μεθοδολογία και τις πολιτικές για να γίνουν τα ελληνικά νησιά "Πράσινα", μέσω βιώσιμης ανάπτυξης, εφαρμογής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ενεργειακής αυτονομίας και μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος.

Για τη Χάλκη συγκεκριμένα, στόχος είναι η εξέλιξη του νησιού από πρότυπο πράσινης ενεργειακής λειτουργίας, σε πρότυπο Ολιστικής Βιώσιμης Πράσινης Ανάπτυξης. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού προβλέπεται η ανάπτυξη σειράς έργων που ενισχύουν την κυκλική οικονομία και τη βιωσιμότητα του νησιού. Επιπλέον, προβλέπεται η υλοποίηση μελέτης διαχείρισης στερεών αποβλήτων με διαχωρισμό στην πηγή από τους κατοίκους, η εκπόνηση αναλυτικής κυματικής μελέτης για την εγκατάσταση κυματικών μηχανών παραγωγής ηλεκτρισμού και μελέτη για τη διαχείριση και αξιοποίηση της παράκτιας ζώνης, μέσω πλήρους χαρτογράφησης των παράκτιων ενδιαιτημάτων και της εθνικής χλωρίδας και πανίδας.

Καθώς είναι σημαντικό να αξιοποιηθούν τα πράσινα και βιώσιμα χαρακτηριστικά της Χάλκης για την τόνωση της τουριστικής δραστηριότητας, το ΝΗΣΟΣ θα αναπτύξει την Πράσινη Έξυπνη Κάρτα Επισκέπτη για smartphone. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της, μέσω της κάρτας, θα επεκτείνονται από τα όρια του πιλότου της Χάλκη έως και το Καστελόριζο, με στόχο την αμοιβαία ενίσχυση των πράσινων τουριστικών επιλογών σε ευρύτερο επίπεδο. Αποτέλεσμα της εισαγωγής της Πράσινης Έξυπνης Κάρτας Τουρίστα Χάλκης-Καστελόριζου, στον τομέα του τουρισμού, συνίστανται η ενίσχυση της ενεργής πράσινης συμπεριφοράς των επισκεπτών του νησιού και της αλληλεπίδρασής τους με τις ιδιωτικές και δημόσιες δομές του νησιού που εφαρμόζουν και προωθούν πρακτικές βιώσιμης οικονομίας.

Τέλος, προβλέπεται η υλοποίηση ενός διαδραστικού Πράσινου Πάρκου θα λειτουργεί ως κοινωνός και φορέας ανάδειξης του συνολικού πλαισίου παρεμβάσεων του ΝΗΣΟΣ.